اعضای کمک آموزشی

 
مسئول كارگاه سفال
آقای سعید گرامی

تلفن : 5297613-0413
رايانامه :


مسئول کارگاه فلز
آقای عباس ابراهیمی

تلفن: 5297562-0413
رایانامه: abbasebrahimi13@yahoo.com
مسئول كارگاه چوب
آقای وحید نورنژاد

تلفن : 5297239-0413

مسئول كارگاه فلز
آقای جاوید ظفری

تلفن : 5297562-0413

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.