مدیریت دانشکده

 

سرپرست دانشکده
دکتر محمدعلی کی نژاد

تلفن: 35412135-41-98 
دورنگار: 35412140-41-98
رایانامه: ma_kaynejad@tabriziau.ac.irمعاون آموزشی و کارآفرینی دانشکده
دکتر آرزو خانپور

رایانامه: a.khanpour@tabriziau.ac.ir
تلفن: 35421732-041
م عاون پژوهشی و فرهنگی دانشکده
دکتر مجید ضیایی

تلفن: 35421732-041

 كارشناس و مسئول دفتر دانشكده                                              
فیروز رنجگر 

تلفن : 35419966-041
دورنگار: 35419966-041


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.