تاریخ : يکشنبه 23 مرداد 1401
کد 139

برنامه دفاعیه شهریور1401

....

برنامه دفاعیه دانشکده هنرهای صناعی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.