تاریخ : چهارشنبه 2 تير 1400
کد 125

انا لله و انا الیه راجعون

عرض تسلیت

...
با نهایت تاسف و تالم، بدینوسیله درگذشت  استاد اله‌وردی افراش هنرمند پیشکسوت تراش شیشه
 به خانواده محترم ایشان، اساتید گرامی و خانواده دانشگاه هنر اسلامی تبریز تسلیت عرض نموده و از خداوند منان صبر و سلامتی برای بازماندگان و رحمت واسعه برای آن مرحومه را خواهانیم.
 
ریاست، اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده هنرهای صناعی
 
استاد افراش متولد 1314 در باکو آذربایجان  و دارای درجه 1 هنری در رشته تراش شیشه و بلور بود.آثــار ارزشــمند تــراش شیشــه و کریســتال ایشــان در نمایشــگاه های مختلــف بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت و یکــی از آثــار ایشــان به طــور دائــم در «مــوزه آبگینــه» در معــرض دیــد مخاطبــان قــرار دارد. هنــر طراحــی اشــکال و تســلط ویــژه اش در نقــش بســتن ایــن طراحی هــا به صــورت تــراش بــر روی شیشــه و کریســتال مهارتــی اســت کــه وی را متمایــز می کنــد. اســتاد افــراش ایــن رشــته را به صــورت آکادمیــک  3 ســال در دانشــگاه  هنرهــای اســلامی تبریــز تدریــس کــرده اســت. دانشکده هنرهای صناعی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، درگذشت ایشان را به اهالی هنر و خانواده محترمشان تسلیت عرض میکند.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.