مدیریت دانشکدهسرپرست دانشکده
دکتر مهدی محمدزاده


تلفن: ۰۴۱۳۵۴۱۹۷۰۰ - ۰۴۱۳۵۲۹۷۶۲۰
دورنگار: ۰۴۱۳۵۴۱۹۹۶۴
رایانامه: mehdi_m[at]tabriziau[dot]ac[dot]ir
...................................................................


معاون دانشکده هنر های اسلامی
دکتر فرنوش شمیلی


تلفن:5421732-0411
دور نگار:5419964-0411
رایانامه:
...............................................................كارشناس و مسئول دفتر دانشكده هنرهاي اسلامي
میر حسین اوجاقی


تلفن : 5297506-0411
دورنگار: 5419964-0411
رايانامه:h_ojagi[at]tabriziau[dot]ac.ir

...................................................................................


مشاور دانشکده هنرهای اسلامی
امید شیخ بیگلو

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.