برنامه آموزشی

کارشناسی
برنامه نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی هنراسلامی ورودی مهرماه 99
برنامه نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی هنراسلامی - ورودی مهرماه 98
برنامه نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی هنراسلامی - ورودی مهرماه 97
برنامه نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی هنراسلامی - ورودی مهرماه 96

برنامه دروس کارگاهی

برنامه دروس کارگاهی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی هنراسلامی- سفالورودی مهرماه 97
برنامه دروس کارگاهی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی هنراسلامی- نگارگری ورودی مهرماه 97
برنامه دروس کارگاهی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی هنراسلامی- فلز ورودی مهرماه 97
برنامه دروس کارگاهی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی هنراسلامی- شیشه ورودی مهرماه 97
برنامه دروس کارگاهی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی هنراسلامی- سفال ورودی مهرماه 96
برنامه دروس کارگاهی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی هنراسلامی- فلز ورودی مهرماه 96
برنامه دروس کارگاهی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی هنراسلامی- چوب ورودی مهرماه 96

کارشناسی ارشد

برنامه نیم سال اول  سال تحصیلی 1400 1399- کارشناسی ارشد  ترم اول هنراسلامی
برنامه نیم سال اول  سال تحصیلی 1400 1399- کارشناسی ارشد  ترم سوم هنراسلامی

برنامه دروس کارگاهی

برنامه دروس کارگاهی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی ارشد هنراسلامی- چوب ورودی مهرماه 99
برنامه دروس کارگاهی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی ارشد هنراسلامی- سفال ورودی مهرماه 99
برنامه دروس کارگاهی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی ارشد هنراسلامی- فلز ورودی مهرماه 99
برنامه دروس کارگاهی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی ارشد هنراسلامی- سفال ورودی مهرماه 98
برنامه دروس کارگاهی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی ارشد هنراسلامی- فلز ورودی مهرماه 98
برنامه دروس کارگاهی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی ارشد هنراسلامی- چوب ورودی مهرماه 98
برنامه دروس کارگاهی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی هنراسلامی- نگارگری ورودی مهرماه 96

دکتری

 برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دکترا

برنامه امتحانی

برنامه امتحانات نيمسال اول سال تحصيلی 1400-1399 کارشناسی
برنامه امتحانات نيمسال اول سال تحصيلی 1400-1399 کارشناسی ار شد

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.