برنامه آموزشی

کارشناسی
برنامه نیم سال اول سال تحصیلی 99 - کارشناسی هنراسلامی ورودی 99
برنامه نیم سال اول سال تحصیلی 98 99 - کارشناسی ارتباط تصویری
برنامه نیم سال اول سال تحصیلی 98 99 - کارشناسی نقاشی ایرانی
برنامه نیم سال اول سال تحصیلی 98 99 - کارشناسی هنرهای اسلامی نگارگری
برنامه نیم سال اول سال تحصیلی 98 99 - کارشناسی هنراسلامی ورودی 98
برنامه نیم سال اول سال تحصیلی 98 99 - کارشناسی هنراسلامی ورودی 97
برنامه نیم سال اول سال تحصیلی 98  99- کارشناسی هنراسلامی ورودی 96
برنامه نیم سال اول سال تحصیلی 98  99- کارشناسی هنراسلامی ورودی 95

کارشناسی ارشد

برنامه نیم سال اول سال تحصیلی 98 99 - کارشناسی ارشد پژوهش هنر
برنامه نیم سال اول سال تحصیلی 98 99 - کارشناسی ارشد نقاشی ایرانی
برنامه نیم سال اول سال تحصیلی 98 99 - کارشناسی ارشد هنراسلامی

دکتری
برنامه نیم سال اول سال تحصیلی 99-98 - دکترا
 
برنامه امتحانی

برنامه امتحاني  كارشناسي هنر اسلامی
برنامه امتحاني  كارشناسي ارشد هنر اسلامی
برنامه امتحاني  دکتری هنر اسلامی

 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.