اعضای کمک آموزشی
      
مسئول كارگاه نگارگری
آقای حسن جعفري


تلفن : 04135419700
رايانامه : hjbarazi@yahoo.com
 ...............................................

  

مسئول كارگاه چوب
آقای سيد حسن عبدالله پور حسيني


تلفن : 5297239-0413
رايانامه : hassanaphoseini@yahoo.com
 ...........................................................  

      

مسئول كارگاه سفال
آقای محمد آریان


تلفن : 5297613-0413
رايانامه : m.aryan93@yahoo.com
 ........................................................


      
مسئول کارگاه فلز
آقای عباس ابراهیمی


تلفن: 5297562-0413
رایانامه: abbasebrahimi13@yahoo.com
..........................................................
 


مسئول كارگاه شیشه
آقای محمد گرامی


تلفن : 04135297110
رايانامه : gogerami_2005@yahoo.com
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.