تاریخ : شنبه 19 خرداد 1397
کد 42

اصلاحیه برنامه پیش دفاع

اصلاحیه برنامه پیش دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده هنر صناعی اسلامی

برنامه پیش دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده هنر صناعی اسلامی
ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما استاد داور روز - تاریخ ساعت
دوشنبه 97/3/21
1 مینا احمد خواه نژادابراهیمی محمدزاده دوشنبه 21/3/97 9
2 الهام صالحیان شکرپور محمدزاده دوشنبه 21/3/97 10
3 هژیر ملا شمیلی عبدالهی فرد دوشنبه 21/3/97 11
4 نفیسه فرهمند محمدزاده کاظم پور دوشنبه 21/3/97 11
5 زهرا وحدانی محمدزاده میرزایی دوشنبه 21/3/97 12
6 منظر اولادقباد عبدالهی فرد شمیلی دوشنبه 21/3/97 12
7 خدیجه کیهانی محمدزاده شمیلی دوشنبه 21/3/97 14
8 مائده گلستانی شکرپور محمدزاده دوشنبه 21/3/97 15
سه شنبه 97/3/22
9 کاوه آقا کریمی عبدالهی فرد شکرپور سه­ شنبه 22/3/97 9
10 هاجر شفیع پور محمدزاده شمیلی سه­ شنبه 22/3/97 10
11 الهه صیفی کار شکرپور عبدالهی فرد سه ­شنبه 22/3/97 10
12 فاطمه قنبری محمدزاده شمیلی سه­ شنبه 22/3/97 11
13 هاله عطاپور محمدزاده شمیلی سه­شنبه 22/3/97 12
14 شرمین منصوری عبدالهی فرد محمدزاده سه­شنبه 22/3/97 14
15 مجید عابدی شمیلی کاظم پور سه ­شنبه 22/3/97 14
16 سینا عسکری محمدزاده عبدالهی فرد سه­ شنبه 22/3/97 15
17 سیده شیما حسینی وندشعاری شمیلی سه­ شنبه 22/3/97 15
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.