تاریخ : شنبه 20 آبان 1396
کد 35

تشکیل فوقالعاد کارگاه مدل و قالب

تشکیل فوقالعاد کارگاه مدل و قالب
قابل توجه دانشجویان کا رشناسی گروه شیشه ورودی بهمن 93 و  کارشناسی ارشد گروه فلز ورودی مهر 95

تشکیل کارگاه مدل و قالب (کارشناسی ) ـ استاد نجیبی  چهارشنبه 96/8/24

تشکیل کارگاه مدل و قالب (کارشناسی ارشد) ـ استاد نجیبی  پنج شنبه 96/8/25

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.